Vzťahy a podmienky

Týmito Vzťahmi a podmienkami sa riadi používanie webovej stránky Tesco Supplier Network („Tesco Supplier Network“) a váš vzťah so spoločnosťou Tesco Stores Limited (Tesco, my alebo nás). Používaním tejto stránky súhlasíte, že budete nimi právne viazaný. Odkazy na „vy“ a „váš“ sú odkazmi na vás ako jednotlivca. Keďže využívate Tesco Supplier Network na svoje podnikanie, súhlasíte aj s týmito Vzťahmi a podmienkami v mene danej firmy a odkazy na „vy“ a „váš“ zahŕňajú aj vašu firmu. Ak máte akékoľvek otázky k týmto Vzťahom a podmienkam, prosíme, obráťte sa na tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com

1. Používanie stránky Tesco Supplier Network

Stránku Tesco Supplier Network vám ponúkame zdarma, aby ste ju mohli využívať v súlade s týmito Vzťahmi a podmienkami. Stránku Tesco Supplier Network môžete používať iba na riadnu internú obchodnú činnosť a nie na súkromné alebo osobné účely či pre akúkoľvek tretiu stranu.

2. Dodatky

Príležitostne môžeme tieto Vzťahy a podmienky meniť z právnych alebo regulačných dôvodov alebo aby sme zabezpečili správnu prevádzku stránky Tesco Supplier Network. Pravidelne by ste mali sledovať zmeny, hoci – ak to bude možné – budeme sa snažiť vás o akýchkoľvek zmenách informovať oznamom publikovaným na stránke Tesco Supplier Network. Ak budete používať Tesco Supplier Network po dátume účinnosti akýchkoľvek zmien, používanie Tesco Supplier Network znamená, že súhlasíte, že budete viazaný novými Vzťahmi a podmienkami.

3. Heslo a bezpečnosť

Každé identifikačné číslo (ID) je určené iba pre jedného užívateľa. Zodpovedáte za všetky aktivity pod svojím ID a máte zabrániť jeho neoprávnenému použitiu. Ak sa dozviete alebo získate podozrenie, že niekto iný pozná vaše heslo, okamžite by ste nás mali upovedomiť e-mailom na adrese tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com.

Ak zabudnete heslo, navštívte stránku Prihlásenie a postupujte podľa pokynov pre pripomenutie hesla. Heslo vám poskytneme na určenú e-mailovú adresu.

Ak by sme mali dôvod domnievať sa, že došlo k porušeniu bezpečnosti alebo zneužitiu Tesco Supplier Network, môžeme Vás požiadať o zmenu hesla alebo prerušiť používanie stránky Tesco Supplier Network v súlade s odsekom 8 nižšie.

4. Duševné vlastníctvo

Obsah stránky Tesco Supplier Network je chránený autorským právom, ochrannými známkami, databázovými právami a inými právami duševného vlastníctva („Práva duševného vlastníctva“). Práva duševného vlastníctva na všetok materiál na stránke Tesco Supplier Network vlastní spoločnosť Tesco Stores Limited alebo majitelia predmetných licencií. Môžete:

a) obsah stránky Tesco Supplier Network obnoviť a zobraziť na počítačovej obrazovke,

b) tento obsah uložiť v elektronickej forme na disku podľa potreby, aby ho bolo možné zobraziť na počítačovej obrazovke, (no nie na servere ale inom úložnom zariadení pripojenom na sieť); alebo

c) vytlačiť jednu kópiu takého obsahu pre svoje interné pracovné potreby, ak neporušíte žiadne oznámenia o autorskom práve a vlastníctve.

Iným spôsobom nemôžete reprodukovať, modifikovať, kopírovať alebo distribuovať či používať pre komerčné účely žiadne materiály či obsah stránky Tesco Supplier Network bez nášho písomného súhlasu.

Týmito Vzťahmi a podmienkami vám neudeľujeme licenciu používať akúkoľvek ochrannú známku Tesco Supplier Network alebo prepojených spoločností najmä ochrannú známku TESCO.

5. Používanie Tesco Supplier Network

Stránku Tesco Supplier Network nemôžete používať na žiadne z týchto účelov:

  • rozširovanie akéhokoľvek nezákonného, obťažujúceho, hanlivého, hrubého, výhražného, škodlivého, vulgárneho, obscénneho a inak sporného obsahu;

  • prenos obsahu, ktorý povzbudzuje správanie, ktoré predstavuje trestný čin, vedie k občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušuje akékoľvek relevantné zákony, predpisy alebo kódex správania;

  • získanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom alebo dôverným materiálom;

  • rušenie používania Tesco Supplier Network inou osobou;

  • porušovanie akýchkoľvek zákonov týkajúcich sa využívania telekomunikačných sietí;

  • zasahovanie do sietí alebo rušenie sietí alebo webových stránok spojených so stránkou Tesco Supplier Network;

  • vytváranie, prenos alebo elektronické ukladanie kópií materiálov chránených autorským právom bez súhlasu majiteľa.

Za naše straty a náklady vyplývajúce z porušenia tejto časti 5 budete niesť zodpovednosť.

6. Informácie o vás

Všetci účastníci Tesco Supplier Network musia mať 18 rokov alebo viac.

Musíte zabezpečiť, že informácie, ktoré poskytnete o sebe pri registrácii alebo kedykoľvek inokedy, budú správne a úplné. O akýchkoľvek zmenách informácií, ktoré ste poskytli pri registrácii, nás musíte okamžite informovať aktualizovaním osobných údajov cez Edit Profile (Upraviť profil).

7. Dostupnosť stránky Tesco Supplier Network

Hoci cieľom Tesco Supplier Network je ponúknuť vám čo najlepšiu službu, Tesco nedáva prísľub, že služby Tesco Supplier Network splnia vaše požiadavky. Nemôžeme zaručiť, že služba bude fungovať bezchybne. Ak sa pri poskytovaní služby objaví chyba, nahláste ju Oddeleniu služieb zákazníkom e-mailom na tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com a my sa pokúsime túto chybu čo najskôr odstrániť. Ak bude služba z akéhokoľvek dôvodu vykazovať chyby, nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť.

Váš prístup na stránku Tesco Supplier Network môže byť príležitostne obmedzený, aby bolo možné vykonávať opravy, údržbu alebo zavádzať nové zariadenia či služby. Službu sa pokúsime obnoviť hneď ako to bude možné. Nebudeme znášať nijakú zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu stránka Tesco Supplier Network nebude kedykoľvek alebo na akúkoľvek dobu dostupná.

8. Máme právo prerušiť alebo pozastaviť vaše používanie služby

Spoločnosť Tesco môže pozastaviť alebo zrušiť vaše používanie služieb Tesco Supplier Network okamžite podľa nášho vlastného uváženia alebo ak porušíte akúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcu z týchto Vzťahov a podmienok.

Prerušenie alebo zrušenie používania Tesco Supplier Network nebude mať vplyv na zákonné práva a povinnosti ktorejkoľvek strany.

Odseky 4, 5 a 8 týchto Vzťahov a podmienky pretrvajú aj po zrušení.

9. Naša zodpovednosť

Potvrdzujete a súhlasíte, že spoločnosť Tesco nezaručuje presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na stránke Tesco Supplier Network alebo poskytovaných v súvislosti s ňou. Spoločnosť Tesco nezodpovedá za žiadne chyby či vynechania alebo výsledky získané používaním takých informácií. Spoločnosť Tesco neposkytuje nijakú záruku na presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek takých informácií vrátane informácií sprístupnených spoločnosťou Tesco alebo našimi zástupcami.

Hoci stránka Tesco Supplier Network zavedie primerané bezpečnostné postupy, aby zaistila, že žiadne neoprávnené osoby nezískajú prístup k Materiálom, z dôvodu inherentne nie bezpečnej povahy internetu neposkytuje Tesco Supplier Network žiadnu inú záruku v tejto súvislosti.

Keďže vám stránku Tesco Supplier Network poskytujeme zdarma a iba pre informácie a usmernenie, toto predstavuje celú našu zodpovednosť voči vašej strane podľa týchto Vzťahov a podmienok. Stránka Tesco Supplier Network sa poskytuje „tak ako je“ bez akýchkoľvek podmienok, záruk alebo akýchkoľvek iných lehôt.

Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť a záväzky za akúkoľvek stratu alebo škodu (najmä akékoľvek priame alebo nepriame škody, stratu dát, stratu ziskov alebo straty či škody vyplývajúce alebo akokoľvek súvisiace s prerušením obchodnej činnosti), ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom vzniknúť vám alebo tretej strane v súvislosti s Tesco Supplier Network.

Žiadne rady či informácie – ústne či písomné – ktoré získate od spoločnosti Tesco alebo na stránke Tesco Supplier Network, nepredstavujú nijakú záruku, ktorá nie je výslovne uvedená v týchto Vzťahoch a podmienkach alebo určená zákonom.

Tento odsek 9 neobmedzuje a nemá vplyv na našu zodpovednosť za podvod, alebo ak niečo, čo urobíme z nedbanlivosti bude mať za následok úmrtie alebo zranenie alebo čokoľvek, čo nie je možné podľa platného práva vylúčiť alebo obmedziť.

Potvrdzujete a súhlasíte, že spoločnosť Tesco nezaručuje presnosť alebo úplnosť nijakých informácií uvedených na stránke Tesco Supplier Network alebo v súvislosti s ňou. Spoločnosť Tesco nezodpovedá za nijaké chyby či vynechania alebo výsledky získané používaním takých informácií.

Môžete sa obrátiť na iných členov Tesco Supplier Network alebo oni na vás. Akákoľvek komunikácia mimo webovej stránky Tesco Supplier Network alebo iné konkrétne činnosti realizované v mene Tesco Supplier Network sú na vašom uvážení a nie sú sankcionované spoločnosťou Tesco a nie sú nutné na plnú účasť v Tesco Supplier Network. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne výstupy takej komunikácie.

10. Možnosti odvetvia

Schéma ‘Možnosti odvetvia’ umožňuje účastníkom Tesco Supplier Network ponúkať iným účastníkom umiestnenia a výmeny medzi kategóriami.

Spoločnosť Tesco nezaručuje, že akýkoľvek účastník Tesco Supplier Network umiestni niečo od iného účastníka. Spoločnosť Tesco neposkytuje nijaké vyhlásenie alebo záruku ohľadom podmienok alebo trvania takého umiestnenia a nepotvrdzuje a neoveruje nijaké informácie prevádzané medzi účastníkmi v rámci Schémy ‘Možnosti odvetvia’.

Aby sa zabránilo pochybnostiam, akékoľvek obchody sú striktne obchodmi medzi účastníkmi Tesco Supplier Network. Medzi spoločnosťou Tesco a inými účastníkmi schémy nevzniká pracovný pomer.

Každé uvedenie Možností odvetvia v rámci Tesco Supplier Network podlieha týmto Vzťahom a podmienkam.

11. Rozličné

Spoločnosť Tesco môže postúpiť svoje práva a povinnosti z týchto Vzťahov a podmienok na akúkoľvek tretiu stranu. Svoje práva a povinnosti podľa týchto Vzťahov a podmienok nemôžete previesť. Akékoľvek práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto Vzťahoch a podmienkach, sú vyhradené.

Ak porušíte tieto Vzťahy a podmienky a my sa rozhodneme to ignorovať, aj tak máme stále právo využiť práva a opravné prostriedky neskôr alebo v inej situácii, ak porušíte Vzťahy a podmienky.

Spoločnosť Tesco nebude zodpovedná za nijaké porušenie týchto Vzťahov a podmienok spôsobené okolnosťami mimo svojho primeraného riadenia.

Tesco Supplier Network vlastní a prevádzkuje spoločnosť Tesco Stores Limited, spoločnosť zapísaná v Anglicku a Walese, so sídlom v Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire, EN8 9SL.