Warunki korzystania z usługi

Niniejsze „Warunki korzystania z usługi“ określają zasady korzystania ze strony internetowej Tesco Supplier Network („Tesco Supplier Network“) oraz relacje użytkownika z Tesco Stores Limited (także jako „Tesco“). Decydując się na korzystanie z tej witryny, użytkownik uznaje niniejsze warunki za prawnie wiążące. Terminu użytkownik używa się tu w odniesieniu do każdej osoby korzystającej z witryny. Użytkownicy korzystający z Tesco Supplier Network na potrzeby działalności gospodarczej wyrażają zgodę na niniejsze „Warunki korzystania z usługi“ w imieniu własnej firmy. Słowo użytkownik odnosi się więc również do firmy użytkownika witryny. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych „Warunków korzystania z usługi“ użytkownicy proszeni są o kontakt emailowy na adres tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com  

1. Korzystanie z witryny Tesco Supplier Network

Użytkownicy mogą korzystać z Tesco Supplier Network bezpłatnie na „Warunkach korzystania z usługi“. Użytkownicy mogą korzystać z Tesco Supplier Network na potrzeby normalnej działalności wewnętrznej z wykluczeniem względów prywatnych lub osobistych lub na potrzeby osób trzecich.

2. Poprawki

Tesco Stores Limited rezerwuje sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszych „Warunków korzystania z usługi“ ze względów prawnych lub regulacyjnych w trosce o prawidłowe funkcjonowanie Tesco Supplier Network. Użytkownicy powinni okresowo sprawdzać „Warunki korzystania z usługi“ pod kątem pojawiających się zmian, jednak w miarę możliwości Tesco Stores Limited postara się poinformować o zmianach na stronie Tesco Supplier Network. Jeśli użytkownik korzysta z Tesco Supplier Network po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian, korzystając z Tesco Supplier Network, użytkownik wyraża zgodę na nowe „Warunki korzystania z usługi“ i uznaje je za prawnie wiążące.

3. Hasło i zabezpieczenia

Każdy ID użytkownika przypisany jest do indywidualnego użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszystkie działania podjęte przy wykorzystaniu ID użytkownika oraz za udostępnianie ID użytkownika osobom nieuprawnionym. Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś inny zna jego hasło, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Tesco Stores Limited, wysyłając e-mail na adres tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com.

Jeśli użytkownik zapomni hasła, powinien przejść na stronę logowania i postępować zgodnie z instrukcjami potrzebnymi do przypomnienia hasła. Przypomnienie hasła Tesco Stores Limited prześle na adres e-mail zarejestrowany przez użytkownika.

Jeśli Tesco Stores Limited ma powody, aby sądzić, że może dojść do naruszenia bezpieczeństwa lub niewłaściwego wykorzystania Tesco Supplier Network, może poprosić użytkownika o zmianę hasła lub zawiesić prawo użytkownika do korzystania z Tesco Supplier Network zgodnie z ustępem 8 niniejszych „Warunków korzystania z usługi“.

4. Własność intelektualna

Treści na stronie Tesco Supplier Network chronione są przez prawo autorskie, znaki towarowe, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej („Prawa Własności Intelektualnej)“. Prawa Własności Intelektualnej do wszystkich materiałów ze strony Tesco Supplier Network należą do Tesco Stores Limited lub licencjobiorców. Użytkownik może:

a) pobierać i wyświetlać treści na stronie Tesco Supplier Network na ekranie komputera;

b) przechowywać treści ze strony Tesco Supplier Network w formie elektronicznej na dysku, jeśli jest to konieczne, aby wyświetlić je na ekranie komputera (ale nie na serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej podłączonym do sieci); lub

c) wydrukować jedną kopię treści ze strony Tesco Supplier Network do użytku wewnętrznego pod warunkiem, że nie naruszy to praw autorskich i praw własności.

W żadnym wypadku nie wolno reprodukować, modyfikować, kopiować, dystrybuować ani wykorzystywać do celów handlowych jakichkolwiek materiałów lub treści ze strony Tesco Supplier Network bez pisemnej zgody Tesco Stores Limited.

W niniejszych „Warunkach korzystania z usługi“ nie udziela się licencji na używanie dowolnego znaku towarowego Tesco Supplier Network lub powiązanych firm, w tym znaku towarowego TESCO.

5. Korzystanie z Tesco Supplier Network

Tesco Supplier Network nie wolno używać do następujących celów:

  • rozpowszechniania materiałów nielegalnych, nękających, zniesławiających, obraźliwych, służących zastraszaniu, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych lub innych materiałów uznawanych za nie do przyjęcia;

  • przekazywania materiałów zachęcających do zachowań stanowiących przestępstwo, pociągających za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszających odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze lub kodeks postępowania;

  • uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych lub materiałów poufnych;

  • ingerowania w korzystanie z Tesco Supplier Network przez innych użytkowników;

  • naruszenia prawa regulującego korzystanie z publicznych sieci telekomunikacyjnych;

  • ingerowania w pracę lub zakłócania pracy sieci lub stron internetowych związanych z Tesco Supplier Network;

  • tworzenia, przekazywania lub przechowywania elektronicznych kopii materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

Użytkownicy łamiący postanowienia ustępu 5 niniejszych „Warunków korzystania z usługi“ będą pociągnięci do odpowiedzialności za straty i koszty wynikające z naruszenia jego zapisów.

6. Dane użytkownika

Użytkownicy Tesco Supplier Network muszą mieć ukończone 18 lat.

Użytkownik musi upewnić się, że informacje podane przez niego podczas rejestracji lub w innym dowolnym momencie są poprawne i kompletne. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować Tesco Stores Limited o wszelkich zmianach informacji podanych podczas rejestracji, aktualizując dane osobowe za pośrednictwem strony „Edytuj profil“.

7. Dostęp do Tesco Supplier Network

Mimo że Tesco Supplier Network stara się zapewnić najlepszą możliwą usługę, Tesco nie może obiecać, że usługi Tesco Supplier Network spełnią wszelkie wymagania użytkowników. Tesco Stores Limited nie może zagwarantować bezbłędnej usługi. Jeśli wystąpi błąd w usłudze, należy zgłosić go do działu obsługi klienta pocztą elektroniczną pod adresem  tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com. Tesco Stores Limited postara się usunąć usterkę w jak najkrótszym czasie. Tesco Stores Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w usłudze.

Dostęp użytkowników do Tesco Supplier Network może być tymczasowo ograniczony na potrzeby napraw, konserwacji lub wprowadzenia nowych urządzeń lub usług. Tesco Stores Limited postara się przywrócić usługę w jak najkrótszym czasie. Tesco Stores Limited nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Tesco Supplier Network jest niedostępna w dowolnym momencie lub w dowolnym czasie.

8. Prawo do zawieszenia użytkownika

Tesco może niezwłocznie zawiesić lub anulować prawo użytkownika do korzystania z Tesco Supplier Network według własnego uznania lub w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków zapisanych z niniejszych „Warunkach korzystania z usługi“.

Zawieszenie lub anulowanie prawa użytkownika do korzystania z Tesco Supplier Network nie będzie miało wpływu na ustawowe prawa ani zobowiązania żadnej ze stron.

W mocy pozostają ustępy 4, 5 i 8 niniejszych „Warunków korzystania z usługi“.

9. Odpowiedzialność Tesco Stores Limited

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że Tesco nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji zawartych w Tesco Supplier Network lub informacji na temat Tesco Supplier Network. Firma Tesco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani skutki wynikające z korzystania z takich informacji. Firma Tesco nie gwarantuje dokładności i kompletności takich informacji, w tym informacji udostępnionych przez Tesco lub przedstawicieli spółki.

Mimo że Tesco Supplier Network będzie wdrażać rozsądne procedury bezpieczeństwa, aby uniemożliwić dostęp do Materiałów osobom nieupoważnionym, ze względu na zagrożenia charakterystyczne dla Internetu Tesco Supplier Network nie może dać żadnej gwarancji w tym zakresie.

Ponieważ dostęp do Tesco Supplier Network jest bezpłatny i zapewniany wyłącznie w celach informacyjnych, jest to cała odpowiedzialność Tesco Stores Limited wobec użytkownika na mocy niniejszych „Warunków korzystania z usługi“. Usługa Tesco Supplier Network jest świadczona „tak jak jest“, bez jakichkolwiek dodatkowych zapisów, gwarancji czy warunków.

Tesco Stores Limited wyklucza wszelką odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody (w tym bez ograniczeń za bezpośrednią lub pośrednią stratę, utracone dane, utracone zyski lub straty lub szkody powstałe w wyniku lub w jakikolwiek sposób związane z przerwami w prowadzeniu działalności), które mogą w jakikolwiek sposób wyniknąć dla użytkownika lub osoby trzeciej w związku z Tesco Supplier Network.

Żadne porady ani informacje, zarówno ustne, jak i pisemne, uzyskane od Tesco lub w ramach Tesco Supplier Network, nie tworzą gwarancji, która byłaby wyraźnie określona w niniejszych „Warunkach korzystania z usługi“ lub nałożona przez prawo.

Niniejszy ustęp 9 nie ogranicza ani nie wpływa na odpowiedzialność Tesco Stores Limited za oszustwo lub zaniedbanie prowadzące do śmierci lub uszkodzenia ciała lub za cokolwiek, czego nie można wykluczyć lub ograniczyć na podstawie obowiązującego prawa.

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że Tesco nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji zawartych w Tesco Supplier Network lub informacji na temat Tesco Supplier Network. Firma Tesco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani skutki wynikające z korzystania z takich informacji.

Użytkownicy Tesco Supplier Network mogą kontaktować się z sobą nawzajem. Wszelka komunikacja prowadzona poza witryną sieci Tesco Supplier Network lub inne konkretne działania prowadzone w imieniu Tesco Supplier Network są prowadzone według własnego uznania użytkownika i nie podlegają karze ze strony Tesco ani nie wymagają pełnego członkostwa w Tesco Supplier Network. Tesco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki takiej komunikacji.

10. Program Industry Opportunities

Dzięki programowi „Industry Opportunities“ użytkownicy Tesco Supplier Network mogą oferować innym użytkowników staże oraz wymianę międzysektorową.

Tesco nie gwarantuje, że każdy użytkownik Tesco Supplier Network będzie mógł przyjąć na staż osobę z innej firmy należącej do sieci. Firma Tesco nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do warunków lub czasu trwania każdego stażu i nie potwierdza ani nie weryfikuje żadnych informacji przekazywanych między uczestnikami programu Industry Opportunities.

Aby uniknąć wątpliwości, wszystkie decyzje podejmują wyłącznie użytkownicy Tesco Supplier Network.  Nie ma relacji zatrudnienia pomiędzy Tesco a jakimkolwiek uczestnikiem programu Industry Opportunities.

Każde notowanie w ramach programu Industry Opportunities opublikowane w Tesco Supplier Network podlega niniejszym „Warunkom korzystania z usługi“.

11. Postanowienia końcowe

Firma Tesco może przenieść prawa i/lub zobowiązania wynikające z niniejszych „Warunków do korzystania z usługi“ na jakąkolwiek osobę trzecią. Użytkownik nie może przenieść żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszych „Warunków korzystania z usługi“ na osobę trzecią. Wszelkie prawa niewynikające jednoznacznie z niniejszych „Warunków korzystania z usługi“ są zastrzeżone.

Jeśli użytkownik naruszy niniejsze „Warunki korzystania z usługi“ i Tesco Stores Limited postanowi to zignorować, firma Tesco nadal będzie uprawniona do korzystania z praw i środków zaradczych w późniejszym terminie lub w innych sytuacjach, w których dojdzie do naruszenia „Warunków korzystania z usługi“ przez użytkownika.

Firma Tesco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia niniejszych „Warunków korzystania z usługi“ spowodowane przez okoliczności niezależne od Tesco.

Tesco Supplier Network jest własnością Tesco Stores Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii, z siedzibą w Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire, EN8 9SL.