Podmínky a ujednání

Tyto podmínky a ujednání upravují vaše užívání webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco („dodavatelská síť skupiny Tesco“) a váš vztah se společností Tesco Stores Limited (Tesco, my nebo nás). Užíváním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s právní závazností těchto podmínek a ujednání. Slova „vy“ a „vaše“ označují vás jako jednotlivce. Protože dodavatelskou síť skupiny Tesco využíváte v rámci svého podnikání, tyto podmínky a ujednání odsouhlasujete také v zastoupení svého podnikatelského subjektu a slova „vy“ a „vaše“ zahrnují také váš podnikatelský subjekt. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek a ujednání, napište na adresu tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com  

1. Využívání webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco

Webové stránky dodavatelské sítě skupiny Tesco vám jsou poskytovány bezplatně pod podmínkou dodržování těchto podmínek a ujednání. Webové stránky dodavatelské sítě skupiny Tesco smíte užívat pouze v rámci svých normálních interních podnikatelských aktivit, nikoli pro soukromé nebo osobní účely ani ve prospěch žádné třetí strany.

2. Úpravy

Tyto podmínky a ujednání mohou být námi kdykoli aktualizovány ze zákonných nebo regulačních důvodů nebo v zájmu umožnění správného fungování webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco. Pravidelně byste měli kontrolovat změny těchto podmínek a ujednání, ačkoli se budeme snažit – bude-li to možné – vás na všechny změny upozorňovat prostřednictvím oznámení na webových stránkách dodavatelské sítě skupiny Tesco. Využíváte-li webové stránky dodavatelské sítě skupiny Tesco po datu, ke kterému jakékoli změny vstoupí v platnost, vaše využívání těchto webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco vyjadřuje váš souhlas se závazností těchto nových podmínek a ujednání.

3. Heslo a zabezpečení

Každé ID náleží pouze jednomu uživateli. Nesete odpovědnost za všechny aktivity, které jsou prováděny pod vaším ID, a za znemožnění jeho neoprávněného využití. Máte-li poznatky či podezření, že někdo jiný disponuje vaším heslem, musíte nás neprodleně informovat prostřednictvím e-mailu tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com.

Zapomenete-li své heslo, navštivte přihlašovací stránku a postupujte dle pokynů pro opětné zaslání hesla. Budeme vám moci zaslat heslo znovu na vámi registrovanou e-mailovou adresu.

Máme-li důvod se domnívat, že došlo k porušení zabezpečení nebo zneužití webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco, můžeme po vás požadovat změnu vašeho hesla nebo můžeme pozastavit vaše využívání těchto webových stránek v souladu s odstavcem 8 níže.

4. Duševní vlastnictví

Obsah webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, právy k databázím a dalšími právy k duševnímu vlastnictví („práva k duševnímu vlastnictví“). Práva k duševnímu vlastnictví ke všem materiálům na webových stránkách dodavatelské sítě skupiny Tesco jsou ve vlastnictví společnosti Tesco Stores Limited nebo držitelů příslušných licencí. Smíte:

a) načítat a zobrazovat obsah webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco na obrazovce počítače,

b) uchovávat tento obsah v elektronické podobě na disku, je-li to nutné pro zobrazení na obrazovce počítače, (avšak nikoli na serveru ani jiném úložném zařízení připojeném k síti); nebo

c) vytisknout jednu kopii tohoto obsahu pro interní obchodní účely, pokud ponecháte beze změny všechny informace o autorských a vlastnických právech.

Nesmíte žádným jiným způsobem reprodukovat, upravovat, kopírovat, distribuovat ani užívat ke komerčním účelům žádné materiály ani obsah webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco bez písemného svolení naší společnosti.

V rámci těchto podmínek a ujednání vám není udělena žádná licence k užívání jakékoli ochranné známky dodavatelské sítě skupiny Tesco ani dceřiných společností, včetně mimo jiné ochranné známky TESCO.

5. Vaše využívání webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco

Nesmíte využívat webové stránky dodavatelské sítě skupiny Tesco k žádnému z níže uvedených účelů:

  • šíření jakýchkoli nezákonných, hanlivých, hrubých, útočných, škodlivých, vulgárních, obscénních nebo jinak nepřijatelných materiálů;

  • šíření materiálů vyzývajících k jednání, které představuje trestný čin, vede k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušuje jakékoli příslušné zákony, předpisy nebo pravidla dané profese;

  • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům nebo důvěrným materiálům;

  • narušování využívání webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco jinými uživateli;

  • porušování jakýchkoli zákonů upravujících používání veřejných telekomunikačních sítí;

  • narušování funkce sítí nebo webových stránek připojených k webovým stránkám dodavatelské sítě skupiny Tesco;

  • vytváření, přenos nebo uchovávání elektronických kopií materiálů chráněných autorskými právy bez svolení vlastníka.

Odpovídáte za naše ztráty a náklady, které nám vzniknou v důsledku vašeho porušení ujednání z tohoto oddílu 5.

6. Vaše informace

Všichni účastníci dodavatelské sítě skupiny Tesco musí mít musí mít věk 18 let a více.

Musíte zajistit, aby informace, které o sobě uvádíte při registraci nebo kdykoli později, byly správné a úplné. Musíte nás neprodleně informovat o jakýchkoli změnách informací, které jste poskytli při registraci, prostřednictvím aktualizace svých osobních údajů na stránce Úpravy profilu.

7. Dostupnost webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco

Ačkoli je cílem webových stránek webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco nabízet nejlepší možné služby, společnost Tesco neslibuje, že služby poskytované na těchto webových stránkách budou splňovat vaše požadavky. Nemůžeme zaručit, že služby budou zcela bezproblémové. Dojde-li k problému se službou, měli byste tento problém nahlásit zákaznické službě prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu tescosuppliernetwork@anthesisgroup.com a my se pokusíme problém v rámci možností co nejdříve odstranit. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli problémy, které se mohou ve službě vyskytnout.

Váš přístup k webovým stránkám dodavatelské sítě skupiny Tesco může být za určitých okolností omezen, tak aby bylo možné provést opravy, údržbu nebo zavedení nových zařízení nebo služeb. Budeme se snažit služby v rámci možností co nejdříve obnovit. Neneseme odpovědnost za nedostupnost webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco z jakéhokoli důvodu, bez ohledu na dobu výskytu nebo délku trvání.

8. Naše právo na pozastavení nebo zastavení vašeho využívání

Společnost Tesco může neprodleně pozastavit nebo zrušit vaše využívání webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco dle vlastního uvážení nebo v případě porušení jakékoli vaší povinnosti stanovené v těchto podmínkách a ujednáních.

Pozastavení nebo zrušení vašeho využívání webových stránek dodavatelské sítě skupiny Tesco neovlivní zákonná práva nebo povinnosti žádné ze smluvních stran.

Odstavce 4, 5 a 8 těchto podmínek a ujednání zůstávají v platnosti i po zrušení.

9. Naše odpovědnost

Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Tesco nezaručuje přesnost ani úplnost žádných informací nacházejících se na webových stránkách dodavatelské sítě skupiny Tesco ani informací poskytovaných ve spojení s těmito webovými stránkami. Společnost Tesco nenese odpovědnost za žádné chyby, opomenutí ani za výsledky, kterých bylo dosaženo při využití těchto informací. Společnost Tesco neposkytuje žádné záruky, co se týká přesnosti nebo úplnosti takových informací, včetně informací zpřístupněných společností Tesco nebo našimi zástupci.

Přestože budou na webových stránkách dodavatelské sítě skupiny Tesco použity odpovídající procedury zabezpečení pro zajištění ochrany před neoprávněným přístupem k materiálům kvůli nebezpečné povaze internetu, webové stránky dodavatelské sítě skupiny Tesco neposkytují v tomto ohledu žádné další záruky.

Protože jsou webové stránky dodavatelské sítě skupiny Tesco poskytovány bezplatně a pouze pro účely poskytování informací a rad, je naše veškerá odpovědnost vůči vám vyplývající z těchto podmínek a ujednání omezena na tyto účely. Webové stránky dodavatelské sítě skupiny Tesco jsou poskytovány „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli podmínek nebo záruk.

Zříkáme se veškeré odpovědnosti za jakékoli ztráty nebo škody (včetně mimo jiné jakýchkoli přímých nebo nepřímých ztrát, ztráty dat, zisku nebo ztrát či škod způsobených nebo souvisejících jakýmkoli způsobem s přerušením podnikání), které mohou být způsobeny vám nebo třetí straně v jakékoli souvislosti s webovými stránkami dodavatelské sítě skupiny Tesco.

Žádné rady ani informace, ať již ústní, nebo písemné, které získáte od společnosti Tesco nebo na webových stránkách dodavatelské sítě skupiny Tesco, nepředstavují žádné záruky, pokud takové záruky nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách a ujednáních nebo uložené zákonem.

Tento odstavec 9 neomezí ani neovlivní naši odpovědnost za podvodné jednání, v případě, že jakékoli naše zanedbání způsobí smrt nebo zranění, nebo v případech, které nelze vyloučit či omezit dle příslušných zákonů.

Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Tesco nezaručuje přesnost ani úplnost žádných informací nacházejících se na webových stránkách dodavatelské sítě skupiny Tesco ani informací poskytovaných ve spojení s těmito webovými stránkami. Společnost Tesco nenese odpovědnost za žádné chyby, opomenutí ani za výsledky, kterých bylo dosaženo při využití těchto informací.

Smíte kontaktovat nebo být kontaktováni jinými členy dodavatelské sítě skupiny Tesco. Jakákoli komunikace mimo webové stránky dodavatelské sítě skupiny Tesco a další specifické aktivity prováděné jménem dodavatelské sítě skupiny Tesco záleží na vašem vlastním uvážení a nejsou nijak sankcionovány ze strany společnosti Tesco, ani nemusí být zcela součástí dodavatelské sítě skupiny Tesco. Společnost Tesco nenese odpovědnost za žádné výsledky takovéto komunikace.

10. Příležitosti v rámci oboru

Schéma „Příležitosti v rámci oboru“ umožňuje účastníkům dodavatelské sítě společnosti Tesco nabízet jiným účastníkům pracovní stáže a výměny mezi jednotlivými kategoriemi.

Společnost Tesco nezaručuje, že jakýkoli účastník dodavatelské sítě společnosti Tesco umožní pracovní stáž pro jednotlivce od jiného účastníka. Společnost Tesco nečiní žádné prohlášení ani neposkytuje žádné záruky, co se týká podmínek nebo délky jakékoli pracovní stáže a nepotvrzuje ani nekontroluje žádné informace předávané mezi účastníky v rámci schématu Příležitosti v rámci oboru.

Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, veškeré transakce jsou prováděny výhradně mezi členy dodavatelské sítě společnosti Tesco.  Mezi společností Tesco a kterýmkoli účastníkem schématu Příležitosti v rámci oboru nevzniká žádný vztah zaměstnance/zaměstnavatele.

Každá položka schématu Příležitosti v rámci oboru v dodavatelské síti společnosti Tesco podléhá těmto podmínkám a ujednáním.

11. Různé

Společnost Tesco může svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto podmínek a ujednání udělit jakékoli třetí straně. Nesmíte převádět žádná ze svých práv ani povinností vyplývajících z těchto podmínek a ujednání. Jakákoli práva, která nejsou výslovně udělena v rámci těchto podmínek a ujednání, jsou vyhrazena.

Porušíte-li tyto podmínky a ujednání a my se rozhodneme tuto skutečnost ignorovat, budeme přesto oprávněni tato práva a opravné prostředky uplatnit později nebo v jakékoli jiné situaci, ve které se dopustíte porušení těchto podmínek a ujednání.

Společnost Tesco neponese odpovědnost za žádné porušení těchto podmínek a ujednání zapříčiněné okolnostmi, nad kterými nemá přiměřenou kontrolu.

Webové stránky dodavatelské sítě společnosti Tesco jsou vlastněny a provozovány společností Tesco Stores Limited registrovanou v Anglii a Walesu s oficiálním sídlem na adrese Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire, EN8 9SL.